สถาบันทางสังคม


เมื่อคนมาอาศัยอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างกัน ความสัมพันธ์เหล่านั้นจะโยงใยกันเป็นตาข่ายทับซ้อนกันไปมากมาย หากจะจัดแบ่งความสัมพันธ์เหล่านี้
ออกเป็นเรื่องๆ เราก็จะเห็นกลุ่มความสัมพันธ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เราเรียกกลุ่ม
ความสัมพันธ์ในเรื่องหนึ่งๆ ว่า
สถาบันทางสังคม (social institution)

โดยสถาบันทางสังคมจะทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบัน

ศาสนา สถาบันนันทนาการ สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการเมืองการปกครอง

และสถาบันทางเศรษฐกิจพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๔

ได้ให้ความหมายของสถาบันทางสังคมไว้ว่า

สถาบันทางสังคม

หมายถึง ยอดรวมของรูปแบบ

ความสัมพันธ์ กระบวนการ และวัสดุอุปกรณ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสนองประโยชน์สำคัญๆ ทาง

สังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกสถาบันย่อมมีประเพณี จารีต กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติ และ

สิ่งของ อุปกรณ์ เช่น อาคารสถานที่ เครื่องจักรกล อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น

สถาบันทางสังคมตามนัยแห่งสังคมวิทยานั้น มิใช่จะปรากฏออกมาในรูปที่เป็น

ทางการดังเช่น การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในบ้านแห่งหนึ่ง(สถาบันครอบครัว)

ธนาคารสำนักงาน ตลาดสด(สถาบันทางเศรษฐกิจ) โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย


happy_kids_trans.jpg